LEADER

LEADER Yaklaşımı’nın Temel Özellikleri

LEADER Yaklaşımı, yerel kamu-özel ortaklıkları (yerel eylem grupları) tarafından tabandan tavana yaklaşımı ile iyi tanımlanmış alt bölgesel kırsal alanları hedefleyen, alan bazlı yerel kalkınma stratejileri üzerine kuruludur. Bu, yerel kalkınma stratejilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin karar verme gücünün Yerel Eylem Gruplarında (YEG) olduğu anlamına gelir. Bu stratejiler birçok sektörü kapsamaktadır ve yerel ekonominin farklı sektörlerinin aktörleri ve projeleri arasındaki etkileşime dayanmaktadır.

LEADER Yaklaşımı'nın 7 Temel Özelliği (Kaynak: TKDK)
LEADER Yaklaşımı’nın 7 Temel Özelliği (Kaynak: TKDK)

LEADER Yaklaşımı’nın Destek Kapsamı

Destek, Yerel Eylem Gruplarına (YEG) verilir. Yerel Eylem Grubu (YEG), kırsal toplulukların kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak kurulmuş derneklerdir. Dernek Yönetim Kurulu’nda, en az %20’lik kesim kamu (yerel otoritelerin) temsilcilerinden olmalı, bununla birlikte ulusal kanunlara uygun olarak tanımlanan kamu kurumu temsilcileri veya tek bir çıkar grubunun oy hakkı %50’den fazla olmamalıdır. YEG’lerin yönetim kurulunda yaş çeşitliliği ve cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır; Yönetim Kurulu’nda en az bir kadın üye ve 25 yaş veya altında en az bir genç üye yer almalıdır. Yerel Eylem Grubu (YEG), hazırladığı Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) doğrultusunda tüm kalkınma sürecini yönetir.

LEADER Yaklaşımı’nın Destek Oranları ve Miktarı

Faydalanıcılara sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanından oluşan IPARD Program fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş taahhütler için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır. Destek oranı (kamu katkısı), toplam uygun harcamaların %100’ünü karşılayacaktır ve bunun %90’ı AB katkısı, %10’u TC katkısı olacaktır. Destek miktarı programda belirlenen uygun harcamalar kapsamında bütçe sınırları dikkate alınarak her bir YEG için yıllık olarak belirlenmektedir.